Vedtægter for Fuglebakkens Ejerlaug

 

Vedtaget på generalforsamlingerne den 25. februar 1930, den 26. februar 1931, og ændret den 26. januar 1932, den 30. januar 1950, den 19. marts 1985 og den 18. februar 1988.

 

1.

I henhold til deklaration af 24. oktober 1928 lyst 10. november 1928 som hvilende på matr. nr. 5! m.fl. af Frederiksberg, skal der af de heri ommeldte ejere dannes et såkaldt vejlaug. Dets navn er: Fuglebakkens Ejerlaug.

2.

Dets formål er at vedligeholde og renholde de i førnævnte deklaration ommeldte veje og stier med deri værende ledninger samt at drage omsorg for, at den i den nævnte deklaration anførte påtaleret om bebyggelse, hegn, benyttelse af forhaver m.v. bliver udøvet på tilbørlig måde og iøvrigt at varetage de fælles interesser, som Ejerlaugets medlemmer har i deres egenskab af rækkehusbesiddere.

3.

Medlem af Ejerlauget er de til enhver tid værende ejere af følgende ejendomme:
Vagtelvej nr.: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46.
Egernvej nr.: 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75.
Solsortevej nr.: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44.
Drossélvej nr.: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36.
Fuglebakkevej nr.: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39.
Medlemmerne er pligtige til at underkaste sig de bestemmelser, der på lovlig vis træffes af Ejerlauget i overensstemmelse med dets formål;

4.

Generalforsamlingen er Ejerlaugets øverste myndighed. Den fastsætter de bidrag, medlemmerne skal betale til dækning af Laugets udgifter Totalbidraget fastsættes pa den ordinære generalforsamling for 1 år ad gangen. Den enkelte ejer pålignes et bidrag baseret på en fordelingsprocent. Ejendommene er opdelt i 3 størrelseskategorier med hver sin fordelingsprocent. Specifikation findes som anneks til lovene. Bidraget forfalder til betaling den 21. marts. Betales beløbet ikke rettidigt, forrentes det med 2 pct. for hver påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne. Der vil ved påkrav blive pålagt gebyrer, som fastsættes og publiceres af bestyrelsen. Såvel medlemsbidrag som renter oprundes til nærmeste hele kronebeløb.

5.

Adgang til generalforsamlingen har kun Ejerlaugets medlemmer. Dog kan møderet og stemmeret udøves ved en fuldmægtig, der er forsynet med skriftlig fuldmagt. Hvis et medlem ejer flere ejendomme, kan vedkommende afgive i stemme for hver ejendom. Er flere personer ejer af samme ejendom, kan kun én af dem udøve stemmeret på generalforsamlingen.

6.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller mindst 15 medlemmer skriftligt forlanger det. Når sådant forlangende fremsættes, skal generalforsamlingen afholdes senest 3 uger efter dets fremsættelse. Alle generalforsamlinger indkaldes med 8 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem. Indkaldelsen skal indeholde angivelse af dagsorden. Det reviderede regnskab udsendes sammen med dagsordenen.

Ejerlaugets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

7.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af de mødende medlemmer. Beslutning tages ved simpel stemmeflerhed. Afstemningen sker ved håndsoprækning, med mindre mindst 10 medlemmer begærer skriftlig afstemning. Generalforsamlingen ledes af en af denne valgt dirigent.

8.

På den ordinære generalforsamling foretages:

  1. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år.
  2. Det reviderede regnskab for det forløbne år forelægges til godkendelse.
  3. Fastsættelse af medlemsbidrag for det kommende år.
  4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  5. Valg af 2 revisorer.
  6. Eventuelt.

Forslag, der af medlemmer ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være indleveret til bestyrelsens formand inden den 1. januar.

9.

Referat af hver generalforsamling indføres i en forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsens formand.

10.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Valget gælder for 2 år, således at der skiftevis afgår 2 og 3 medlemmer. Første gang (1931) afgår 2 efter lodtrækning. Bestyrelsen konstituerer sig selv, idet den selv vælger sin formand samt kasserer; hvis den finder det formålstjenligt, kan den tillige vælge en sekretær. Bestyrelsens medlemmer og revisorerne er ulønnede. Bestyrelsen kan om fornødent antage lønnet medhjælp. I tilfælde af vakance kan bestyrelsen supplere sig selv indtil næste ordinære generalforsamling. Såvel bestyrelsen som revisorerne skal være medlemmer af vejlauget.

11.

Bestyrelsens beslutninger træffes på bestyrelsesmøder, i hvilke et flertal af bestyrelsens medlemmer skal deltage, for at gyldig beslutning kan tages

Beslutninger afgøres ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør formandens stemme udslaget.

12.

Referat af hvert bestyrelsesmøde indføres i en forhandlingsprotokol, der underskrives af de i mødet deltagende bestyrelsesmedlemmer.

13.

Bestyrelsen - og dermed Ejerlauget - tegnes af formanden i forbindelse med mindst ét bestyrelsesmedlem.

14.

Ændringer i eller tillæg i nærværende love kan vedtages af en generalforsamling med simpel stemmeflerhed, såfremt mindst 50 pct. af medlemmerne er til stede. Dersom en generalforsamling ikke er beslutningsdygtig med hensyn til et fremsat forslag om lovændringer, fordi det fornødne antal medlemmer ikke er mødt, skal der snarest indkaldes til en ny generalforsamling, og denne kan da uden hensyn til de mødtes antal med sædvanlig stemmeflerhed vedtage eller forkaste de fremsatte forslag.


Specifikation af fordelingsprocenter

Gruppe I
6,60 - 7,40 meter facade — Fordelingsprocent 0,63.
Gruppe II
7,71 - 8,60 meter facade — Fordelingsprocent 0,76.
Gruppe III
13,57 - 16,42 meter facade — Fordelingsprocent 0,94.

Gruppe I - 92 huse
Fuglebakkevej: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39.
Drosselvej: 10, 12, 26, 28, 11, 13, 27, 29.
Solsortevej: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45.
Vagtelvej nr.: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46.

Gruppe II - 48 huse
Egernvej: 27, 29, 31, 33, 35, 37, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73
Drosselvej: 2, 4, 6, 8, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 30, 32, 34, 36, 3, 5, 7, 9, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 31, 33, 35, 37.

Gruppe III - 6 huse
Egernvej: 25, 39, 41, 55, 57, 75.

 

--000---000---000---000---000---000---000---000---000---000---000---000---000---000--

 

Rykkergebyr

Bestyrelsen har fastsat rykkergebyret til kr. 100 pr. rykker, i henhold til punkt 4: "Der vil ved påkrav blive pålagt gebyrer, som fastsættes og publiceres af bestyrelsen"

  

 

 

Fuglebakkens Ejerlaug
c/o Ole Poulsen
Vagtelvej 26
2000 Frederiksberg

SJELDANI Boligadministration
P. Knudsens Gade 1
2450 København SV
Tlf.: 33242111

Email: info@sjeldani.dk
Hjemmeside: www.sjeldani.dk

Antal besøgende: 81460 (denne uge: 1174)