Deklaration

 

Tinglyst d. 10. November 1928.

Undertegnede Murermestre A. V. Andersen og G. C. Andersen paalægger herved for os og efterfølgende Ejere af Matr. Nr. 5Y og 5ab og 5kt, samt 5ix-ks og 5kx-ma af Frederiksberg og de Parceller, hvori disse Ejendomme maatte blive delt, nedennævnte Servitutter:

 

1

Paa ovennævnte Ejendomme eller deres Parceller maa ikke drives nogen Virksomhed, der ved Røg, Støj eller ilde Lugt eller paa anden Maade kan genere de Omboende, ligesom der ikke maa findes de i Lov af 10. Marts 1852 nævnte Næringsveje.

2

Bebyggelsen er underkastet det tekniske Udvalgs Censur.
Bygningernes Karakter af lav Rækkebebyggelse til Beboelse maa ikke forandres, ej heller maa Taget og Facaderne forandres, hvidtes, farves eller males. Der maa kun findes Butikker eller Udsalgssteder i de Ejendomme, der faar Facade mod Godthaabsvej. Disse Huse maa for Midterhusenes Vedkommende opføres med 3 Beboelseslag.

3

For Havearealernes Anlæg og Beplantning gælder følgende Bestemmelser:
Forhaverne maa kun benyttes som vel vedligeholdte Prydhaver i hvilke intet Anlæg maa finde Sted, som skæmmer Kvarteret, og der maa ikke opsættes Pavilloner, Lysthuse, Tremmelysthuse eller lignende.
Baghaverne skal vedligeholdes i tilbørlig Stand.
Der maa ikke i For- eller Baghaver plantes stortvoksende Træer (»Skovtræer«), som ved deres Skygge eller Rodnet kan blive til væsentlig Gene for Nabohaverne. Af saadanne Træarter nævnes særligt Ask, Asp, Eg, Elm, Avnbøg, Bøg, Ahorn, Hestekastanie, Lind, Platan, Poppel, kraftige Pilearter, bornholmsk Røn, Valnød. Dog må arter som Bøg, Avnbøg, Eg og lign., som egner sig til Klipning, plantes, naar de holdes som Hække eller klippede Smaatræer.
Af andre Træ- og Buskarter skal fortrinsvis plantes saadanne, som udmærker sig ved smuk Habitus, Blomstring eller Frugtsætning - herunder ogsaa egentlige Frugttræer og som ikke giver stærk Skygge.
Der maa ikke i de enkelte Haver plantes Træer eller Buske, som opnaar en Højde af over 3 m, nærmere Nordhegnet end 2 m, og saadanne, som bliver mere end 4 m høje, ikke nærmere Nordhegnet end 3 m.

Denne Bestemmelse skal dog ikke haandhæves strengt for den Ende af Haverne, som støder op til Vejen mellem Haverækkerne.
Paataleretten med Hensyn til Overtrædelse af disse Bestemmelser tilkommer Frederiksberg Kommunes tekniske Udvalg, som har Ret til med bindende Virkning for Ejerne at træffe Afgørelse i ethvert herhen hørende Spørgsmaal, herunder at lade Afgørelsen, f. Eks. Vedligeholdelse, iværksætte paa vedkommende Ejers Regning.

4

I Haverne til de Huse, der opføres ved den sydlige Side af Egernvej, maa opføres Garager i Skellet ud mod de Tværstier, der anlæggés Syd for de nævnte Ejendomme.
I Baghaverne til de andre Ejendomme maa opføres Garager ud mod Midterstierne gennem disse Karréer.
Garagerne maa i Ydermaal ikke være over 2,6 m høje fra de respektive Stiers Terræn, og de skal iøvrigt med Hensyn til Placering, Materiale og Udformning godkendes af Frederiksberg Kommunalbestyrelse. Portene maa i oplukket Tilstand ikke rage ud over paagældende Hegnslinie. Garagerne maa kun benyttes af Ejer eller Lejer og ikke udlejes til andetstedsboende.
For de Parcellers Vedkommende, der benyttes til Bebyggelse med (fire) Dobbelthuse (paa vedhæftede Plan betegnet med E), maa Garager og andre Udhuse kun opføres paa Terrænet mellem Ejendommenes nordre Skel (Bagskellet) og en Linie gennem Hovedbygningernes Bagkant, ligeledes efter Godkendelse i hvert enkelt Tilfælde.

5

Karakteren af de Hegn, der fra først af anbringes om Ejendommene og deres Parceller, maa ikke ændres. Hegnene laves af Granrafter i Ca. 1,80 m’s Højde. Laagerne skal lukke op indad. Med Hensyn til Dobbelthusenes Tilkørselsforhold bemærkes, at disse Parceller kun maa have Havelaager for Fodgængere i Hegnet mod Syd ud til Anlægget her, saaledes at Tilkørsel maa ordnes fra Vagtelvej eller Solsortvej.

6

Affaldsspande maa ikke hensættes paa Veje eller Stier, men skal anbringes indenfor Hegnene.

7

Køberne af Parceller af ovennævnte Ejendomme og fremtidige Ejere skal være pligtige til sammen med de andre Ejere af Parceller fra ovennævnte Ejendomme at indtræde som Medlemmer i et Vejlaug, der skal drage Omsorg for Vedligeholdelsen af de paa vedhæftede Plan anførte Veje, nemlig Fuglebakkevej indtil Midtlinien, Drosselvej, Solsortvej, Vagtelvej indtil Midtlinien og Egernvej med Undtagelse af den nordre Halvdel paa Strækningen fra Fuglebakkevej til Vestskellet af nuværende Matr. Nr. 5c, samt de paa Arealet projekterede Tværstier og Bagstier. Ejerne af Dobbelthusene skal dog danne et særligt Vejlaùg til Vedligeholdelse af de til disse Parceller stødende Veje: Vagtelvej indtil Midtlinien og Solsortvej i fuld Bredde indtil Sydskellet af Matr. Nr. 5z og udfor dette Matr Nr til Midtlinien. Parcellerne med Facade mod Godthaabsvej skal ej heller være Medlemmer af Vejlauget, idet de alene har Forpligtelse med Hensyn til Godthaabsvej
Vedligeholdelsen skal finde Sted i det Omfang og paa den Maade, som bestemmes i Henhold til Kommunens Vejvedtægt, og Kommunen kan i alle herunder hørende Forhold henholde sig til Vejlauget.
Enhver af Ejerne af de Ovennævnte Parceller, der skal være Medlemmer af et Vejlaug, er pligtig at underkaste sig de Bestemmelser, som af nævnte Vejlaug maatte blive truffet med Hensyn til Vejene og deri til enhver Tid værende Ledningers Vedligeholdelse, Bidrag til Vejlaugets Administration etc. Den samlede Betaling af samtlige Vejafgifter og andre Omkostninger fordeles paa de respektive Parceller i Forhold til deres Størrelse, Beliggenhed og Interesse.

8

De mellem Blok AI og Blok BI, Blok AII og Blok BII og Blok AIII og Blok BIII projekterede Bagarealer skal henligge som Legeplads for Børnene af samtlige Beboere af Parceller fra Matr. Nr. 5y, 5ab og 5kt, dog at der naturligvis er forbeholdt Parcellerne den i Post 9 nævnte Færdselsret.

9

Der skal tilkomme samtlige Købere af Parceller fra Matr. Nr. 5y, 5ab og 5kt af Frederiksberg fri og uhindret Adgang til Passage ad de paa Arealet projekterede Veje og Stier.

10

Dispensations- og Paataleret med Hensyn til ovennævnte Servitutter tilkommer alene Frederiksberg Kommunalbestyrelse.

11

Angaaende de Ejendommen nu paahvilende Servitutter og andre Byrder henvises til Ejendommens Blad i Tingbogen. Deklarationen skal respektere saa store Laan - ogsaa Tillægslaan — som efter sket Bebyggelse til enhver Tid kan opnaas af Kredit- og Hypothekforeningsmidler, til forhøjet Rente og med statutmæssige Forpligtelser.


København, den 24. Oktober 1928.

Paa egne Vegne og iflg. Fuldmagt fra A. V. Andersen:

sign. G. C. Andersen.

Til Vitterlighed om Dateringens Rigtighed, Underskriftens Ægthed og Underskriverens Fuldmyndighed:

sign. Krange.
Sagfører.

 

Udskrift
af Deklaration tinglyst d. 30. Oktober 1928 paa samtlige Rækkehuse vedrørende Forsyningsledninger til Gas, Vand og Elektricitet samt Fælleskloakledninger:

Vedligeholdelsen af saavel Afgreningsledninger som af Hovedledninger, der for begges Vedkommende tjener til Forsyning af mere end ét Hus, paahviler Vejlauget. Vedligeholdelsen skal ske i det Omfang, som dette Laug finder fornødent. Udgifterne til Vedligeholdelse (eller Fornyelse) fordeles af Vejlauget ligeligt mellem samtlige de Huse, til hvilke Forsyning sker gennem de Ledninger, der har været Genstand for Reparationerne.
Vedligeholdelse og Oprensning af Fælleskloakledningerne forestaaes af Vejlauget, der endvidere ligeligt fordeler Omkostningerne hertil paa Ejerne af disse Huse, der har Afløb til Gadekloaken gennem den Fællesledning, som er Genstand for Vedligeholdelse eller Oprensning.

Tilføjelse

På generalforsamlingen den 1. februar 2012 vedtoges at den tidligere tilføjelse vedtaget 22. februar 1990 fjernes og erstattes af følgende præciseringer og dermed tilføjelser til §2 i Deklarationen af 30. oktober 1928.

Er der på en ejendom etableret bygningsændringer, anlæg, beplantning eller lignende der medfører væsentlige ekstra omkostninger til nedtagning, fjernelse og retablering i forbindelse med vedligeholdelse eller oprensning af fælles kloakledninger eller fælles forsyningsledninger, kan bestyrelsen pålægge den pågældende ejendom disse ekstra omkostninger.

I det omfang beplantning eller anlæg på en ejendom forvolder skade på fælles kloakledninger eller fælles forsyningsledninger, bærer ejendommens ejer de fulde omkostninger ved afhjælpning af den forvoldte skade og ved retablering herefter.

Nedlæggelse af såvel afgreningsledninger som af hovedledninger der ikke længere benyttes, og som har tjent til forsyning af mere end ét hus, påhviler vejlauget. Omkostninger til nedlæggelse og/eller fjernelse af disse forsyningsledninger fordeles af vejlauget ligeligt mellem samtlige huse til hvilke forsyning tidligere er sket. 

 

 

Fuglebakkens Ejerlaug
c/o Ole Poulsen
Vagtelvej 26
2000 Frederiksberg

SJELDANI Boligadministration
P. Knudsens Gade 1
2450 København SV
Tlf.: 33242111

Email: info@sjeldani.dk
Hjemmeside: www.sjeldani.dk

Antal besøgende: 81458 (denne uge: 1172)