På denne side findes oversigt over de fælles kloakstrækninger og brønde, både som regneark og som tegninger.

Oplysningerne er baseret på de originale tegninger fra 1928, suppleret med informationer fra kloakundersøgelsen og udførte vedligeholdelsesarbejder.

Oplysningerne bruges til at prioritere opgaverne med at vedligeholde kloak- og forsyningsledningerne 

På kloaktegningerne er kloakbrøndene markeret med de benævnelser (F.eks. FUG1) der blev benyttet ved kloakundersøgelsen.

 

Vedligeholdelsen af de fælles kloak- og forsyningsledninger varetages af bestyrelsen i henhold til vores deklaration. I den forbindelse har Ejerlauget fået foretaget en kloakundersøgelse omfattede videofotografering af de 114 strækninger og inspektion af de 73 brønde der ligger i vores område.

Ved kloakundersøgelser opdeles fejlene efter deres indflydelse på kloaksystemets normale funktion i 4 klasser. Fejlene kan både være midlertidige (aflejringer, fyld, sten m.v.) og permanente (brud, forskudte samlinger, rødder m.v.)

Generelt anbefales det at de alvorligste fejl i kl. 4 og kl. 3 udbedres, mens fejl rubriceret som kl. 2 og kl. 1 observeres. Ud af de 114 undersøgte strækninger blev der på 44 strækninger observeret fejl i kl. 4 eller 3. Et mindre antal strækninger er kun delvis undersøgt, oftest fordi kameraet ikke kunne komme hele vejen i gennem pga. forskudte samlinger eller forhindringer som større mængder grus og sten. De værste og mest akutte opgaver er allerede udbedret.

Som tidligere beskrevet i beretningen til generalforsamlingen 2012 forsøgte Ejerlauget at få udbudt udbedringen af de resterende kl. 4 og kl. 3 fejl i et samlet udbud, fordi vores rådgivende ingeniørfirma mente der kunne spares omkring 20% i forhold til at hjemtage tilbud for hver enkelt fejlbehæftet strækning.

Desværre kunne dette ikke gennemføres i praksis. Det skyldes at vores bestemmelser om hvordan omkostningerne skal fordeles i praksis, gør det umuligt at fordele en regning der omfatter arbejde fra flere forskellige strækninger. Det ekstra arbejde der ville være for tilbudsgiverne ved at fordele fællesomkostninger som f.eks. maskinleje eller transport retfærdigt på de enkelte strækninger umuliggjorde den løsning.

Konklusionen er at det millimeterdemokrati omkostningsfordelingen i vores deklaration er baseret på ikke er gratis. I dette tilfælde betyder det at flertallet af ejendommene kommer til at betale mere for vedligeholdelsen af deres kloakker end hvis vi havde en mere fleksibel fordeling af omkostningerne, f.eks. hvor samtlige omkostninger fordeles ligeligt på alle ejendomme.

Et andet problem med det samlede udbud var at omkostningerne ville overskride Ejerlaugets kassebeholdning, og at der dermed ikke ville være muligt at lægge ud for omkostningerne, som det har været praksis i mange år. Det er desværre en smertefuld erfaring at en del beboerne foretrækker at forsøge at skubbe omkostningerne ved udbedring af deres del af kloak- eller forsyningsledningerne over på de andre medlemmer ved at undlade at betale til tiden, eller helt undlade at betale. Det betyder at Ejerlauget kassebeholdning løbende er mindre end pga. de ubetalte udeståender. De manglende midler betyder at  Ejerlauget ikke kan igangsætte så mange udbedringer som det er krævet for at vedligeholde kloaksystemet optimalt.

Det er nu nødvendigt at hver strækning nu bliver behandlet særskilt, med individuelt udbud, efterkontrol og fordeling af omkostningerne. Det betyder naturligvis et langt større arbejde for bestyrelsen, og det kan også betyde at det kommer til at tage længere tid en oprindeligt forudsat.

Det næste der sker på kloakområdet er at oplysningerne om de enkelte fejlbehæftede strækninger bliver omdelt til de berørte beboere, herefter der i samråd med de beboere i de ejendomme hvor der skal graves, aftales tidspunktet for udbedringen.

Vedligeholdelse af afløbs og forsyningsledninger kan ikke ske uden at det medfører gener, men bestyrelsen oplever heldigvis at der generelt er stor tilfredshed med arbejdet og stor opbakning til arbejdet. Enkelte gange kan der for de berørte beboere opstå tvivl om f.eks. kloaksystemet udformning og omkostningsfordelingen efter udbedringer. Bestyrelsen opfordrer til at man i disse tilfælde som første skridt retter henvendelse til bestyrelsen for at få en uddybende forklaring på kloaksystemets udformning, de foretagne udbedringer og omkostningsfordelingen.  

 

 

Fuglebakkens Ejerlaug
c/o Ole Poulsen
Vagtelvej 26
2000 Frederiksberg

SJELDANI Boligadministration
P. Knudsens Gade 1
2450 København SV
Tlf.: 33242111

Email: info@sjeldani.dk
Hjemmeside: www.sjeldani.dk

Antal besøgende: 81460 (denne uge: 1174)