Kloakledninger

På denne side findes oversigt over de fælles kloakstrækninger og brønde, både som regneark og som tegninger. Oversigter og diagrammer findes i undermenuen kloak. Diagram over vandforsyningen findes i undermenuen vand.

Oplysningerne om kloakledningerne er baseret på de originale tegninger fra 1928, suppleret med informationer fra kloakundersøgelsen i 2010-12 og udførte vedligeholdelsesarbejder. Oplysningerne bruges til at prioritere opgaverne med vedligeholdelse af kloakledningerne.

Vedligeholdelsen af de fælles kloak- og forsyningsledninger varetages af bestyrelsen i henhold til vores deklaration. I den forbindelse har Ejerlauget fået foretaget en kloakundersøgelse omfattede videofotografering af de 114 strækninger og inspektion af de 73 brønde, der ligger i vores område. Undersøgelsen fra 2010-12 suppleres nu med TV-undersøgelser, der også omfatter stikledningerne ind til rækkehusene

Ved kloakundersøgelser opdeles fejlene efter deres indflydelse på kloaksystemets normale funktion i 4 klasser. Fejlene kan både være midlertidige (aflejringer, fyld, sten m.v.) og permanente (brud, forskudte samlinger, rødder m.v.)

Generelt anbefales det, at de alvorligste fejl i kl. 4 og kl. 3 udbedres, mens fejl rubriceret som kl. 2 og kl. 1 observeres. Ud af de 114 undersøgte strækninger blev der på 44 strækninger observeret fejl i kl. 4 eller 3. Et mindre antal strækninger er kun delvis undersøgt, oftest fordi kameraet ikke kunne komme hele vejen i gennem pga. forskudte samlinger eller forhindringer som større mængder grus og sten. De mest akutte opgaver er allerede udbedret.

Det er nu nødvendigt, at hver strækning bliver behandlet særskilt, med individuelt udbud, efterkontrol og fordeling af omkostningerne. Kloakledningerne på Egernvej 25-39 blev renoveret i 2020 og renoveringsarbejdet fortsatte med Solsortvej- ulige numre og Vagtelvej i 

Når renoveringsarbejdet går i gang, bliver oplysningerne om de enkelte fejlbehæftede strækninger omdelt til de berørte beboere sammen med et tilbud omfattede hovedledningen og stikledninger indhentet af bestyrelsen.

Vedligeholdelse af kloak- og forsyningsledninger kan ikke ske uden, at det medfører gener. Bestyrelsen oplever heldigvis, at der generelt er stor tilfredshed og opbakning til arbejdet. Enkelte gange kan der for de berørte beboere opstå tvivl om f.eks. kloaksystemets udformning og omkostningsfordelingen efter udbedringer. Bestyrelsen opfordrer til, at man i disse tilfælde som første skridt retter henvendelse til bestyrelsen for at få en uddybende forklaring på kloaksystemets udformning, de foretagne udbedringer og omkostningsfordelingen.