Beretning

Bestyrelsens beretning for 2020 

Bestyrelsen konstituerede sig med Ole Poulsen, V26 (formand), Ida Rosenberg, V22 (kasserer), Benedikte Wanscher, F39, Ole Larsen, E45 og Jørn Lynglev, E39.

Reparation af kloakledninger

Arbejdet med renovering af kloakledninger i Fuglebakkens Ejerlaug er i gang. Alle skader, der har betydning for funktionaliteten og sikkerhed mod rotteangreb, repareres med udskiftning eller med strømpeforinger.

Bestyrelsen har besluttet over en periode at gennemføre TV-undersøgelser af hovedledninger og stikledninger ind til rækkehusene i den side, hvor faldstammen sidder og renovere alvorlige skader.

Kloakkerne på Egernvej 25-39 blev gennemført som et pilotprojekt sidste år. I 2020 fortsatte renoveringen på Solsortvej ulige numre og Vagtelvej 26-46, fordi der på disse veje var konstateret rotteskader på kloaksystemet. Herefter fortsætter kloakprojektet på Solsortvej 17-45 og Vagtelvej 4-24. Dette arbejde afsluttes i marts 2021.

Det er bestyrelsen, der varetager vedligeholdelsen af de fælles kloakledninger i henhold til servitutten om fordelingsledninger. Bestyrelsen indhenter tilbud på kloakarbejdet på hovedledning hos kloakmester, og udgifterne fordeles ligeligt på de berørte huse.

Tilbuddet omfatter også stikledningerne ind til rækkehusene. Renovering af stikledningerne betales af den enkelte husejer. Forsikring af stikledninger og skjulte rør dækker skader på stikledninger. Husejerne må derfor tage kontakt til deres forsikringsselskab for dækning af reparation af skader angående stikledningerne. Forsikringsselskaberne har forskellige regler for dækning af skader, og det er op til husejeren at få en aftale med forsikringsselskabet om reparation. I de fleste tilfælde accepterer forsikringsselskabet tilbuddet indhentet af ejerlauget.

Flere forsikringsselskaber dækker også skader på hovedledningen, selv om skaderne befinder sig uden for husets matrikel, når der er en tinglyst fælles vedligeholdelsespligt.

Reparationer af brønddæksler, brønde og mindre skader på hovedledningerne vil blive afholdt som en fælles udgift af ejerlauget. TV-inspektion i forbindelse med vedligeholdelse af kloaksystemet betales ligeledes som fælles udgift af ejerlauget.

Lokalplan for Fuglebakkebebyggelsen

Den bevarende lokalplan for Fuglebakkebebyggelsen er blevet vedtaget af Frederiksberg Kommune, og husejerne er via e-Boks blevet orienteret om, at lokalplanen er trådt i kraft.

Den nye lokalplan har til hensigt at præcisere en række forhold, der ikke var tilstrækkelig beskrevet i den gamle deklaration fra 10. november 1928.

Når du går i gang med et byggeprojekt om ændringer af facade, herunder vinduer og døre samt tag, bør du henvende dig til Frederiksberg Kommune, By, Byggeri og Ejendomme, bbe@frederiksbergkommune.dk, så der ikke senere opstår spørgsmål om byggeriets lovlighed. Frederiksberg Kommune vil rådgive om fremgangsmåden ved behandlingen af din henvendelse.

Lokalplanen findes på følgende link: https://dokument.plandata.dk/20_9713015_1589876541209.pdf

Vigtige bestemmelser i lokalplanen for rækkehusene er:

  • tagetagerne kan indrettes til beboelse
  • kvistaltaner er tilladt mod bagvejen
  • Indretning af tagetagerne til beboelse og etablering af kvistaltaner kræver godkendelse af kommunen, hvor man skal oplyse, hvordan de sikkerheds- og brandmæssige forhold bliver løst.
  • døre og vinduer skal fremstå mørke­grønne med farvekode S 8010-G10Y-NCS eller RAL 6009-Tannengrun (Fuglebakkegrønt).
  • murstenene er håndstrøgne gule tegl­mursten med rødlige nuancer. Fugerne er fyldte, og fugematerialet er frem­stillet af bakkegrus og ikke produceret på grundlag af strand­ma­terialer
  • belægninger i haver og opholds­area­ler skal overholde Spilde­vands­pla­nens afløbskoefficienter. Det betyder, at regnvand ikke må føres til kloaksystemet i større omfang end tidligere – alternative løsninger til afvanding kan være regnvandsbede eller faskiner
  • træer må ikke - i fuldt udvokset tilstand, overskride en højde af 3 meter i de øst-vestvendte haver. Dette gælder ikke i et område på 3 meter ud mod vejene.
  • kommunen har udpeget et antal bevaringsværdige træer, som fremgår af bilag til lokalplanen. Beskæring af bevaringsværdige træer forudsætter kommunens godkendelse.

Opladning af el-bil

El-bil eller plugin-bil - hvad med opladning? Indfasning af elbiler i Danmark, stiller krav om udbygning af elnettet og mulighed for opladning af biler. Det kan være offentligt tilgængelige ladesteder, ladenetværk, arbejdsplads eller hjemmeopladning på egen grund.

Fuglebakkens Ejerlaug vedligeholder og fornyer el-forsyningsledningerne i rækkehusene. Den maksimale strømstyrke til rådighed for rækkehusene er 63 A, som fordeles på et antal huse, typisk 9-11 huse. Ejerlauget har gennemført en gennemgang af alle sikringsskabe i ejerlaugets område, og Radius har forøget alle hovedsikringer til 63 A.

Opladning af elbil på egen grund kan ske med et ladeapparat med tre faser og med en sikring på maksimalt 16 A. Husk at parkering på bagvejene ikke er tilladt -heller ikke ved opladning af elbiler – opladningen skal foregå på egen grund.

Ejerlauget følger udviklingen med hjemmeopladning og vil være opmærksom på, om der opstår behov for mere strøm i rækkehusene eller behov for andre lademuligheder.

Frederiksberg Kommune har pt en midlertidig løsning for ejendomme, hvor beboerne kan ansøge om at trække et el-kabel over et fortov, når de har behov for at lade deres elbiler foran deres ejendom. Tilladelserne gælder kun for ejendomme, hvor det ikke kan lade sig gøre at etablere en parkeringsplads på egen grund – og ud fra en trafikal vurdering og hensyntagen til fodgængerne.

Retssagen om færdselsretten gennem port Godthåbsvej 132

Retssagen mod Christian Østen om færdselsretten gennem baggård og port Godthåbsvej 132 er blevet udsat af Retten på Frederiksberg til foretagelse den 30. og 31. august og med en halv dag den 2. september 2021.

Rottebekæmpelse

Fuglebakkens Ejerlaug har taget del i bekæmpelse af rotter, når rotterne bevæger sig rundt mellem flere huse eller en hel husrække. Ejerlauget har i 2020 installeret rotte­spærre på alle kloakudløb til hovedkloakkerne, så der ikke længere kommer nye rotter ind i kloaksystemet.

Ved mistanke om rotter skal husejerne tilkalde kommunens rottebekæmper, Rentokil, der fore­tager en rottekontrol af huset og evt. opstiller rottefælder.  Man kan anmelde rotter til kom­munen på nettet eller telefonisk.

Ved mistanke om skader på kloakledningerne rettes henvendelse til Fuglebakkens Ejerlaug, der varetager evnt. reparation af kloakledning. Fuglebakkens Ejerlaug har også  i rotteplagede områder, koordineret generel spærring af faldstamme med ’gravid dame’ eller rist over udluftning af faldstamme.

Husejerne bør også, fra tid til anden tjekke regnvandsbrøndene i haverne og på fortov samt kontrollere, at der er vand i bunden af brønden, så rotterne ikke kommer ind i husene eller op gennem nedløbsrør ad denne vej.

Rotterne er gode til at klatre, derfor må træerne i haverne tjekkes, så der er god afstand fra tagrende til træer og bevoksning i haverne, ca. 100 cm.